POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació social: Unión de Industrias de la Bateria, S.L. (d’ara endavant, UNIBAT)

Domicili social:  C/ Llull, 321-329, Edifici CINC, Oficina 318 – 08019 – Barcelona.

NIF:   B-65373151

Telèfon:  900201201

Adreça electrònica: info@unibat.org

 

RESPONSABLE UNIBAT
FINALITAT – Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web. – Trametre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic (si ho ha acceptat prèviament). – Respondre a les consultes i proporcionar informacions requerides per l’usuari. – Realitzar les prestacions de serveis i productes contractats o subscrits per l’usuari.
LEGITIMACIÓ DELS DESTINATARIS Consentiment de l’afectat. – Execució d’un contracte. – Obligació legal. – Interès legítim del responsable del tractament.
DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS Les seves dades no es cediran a tercers, tret que hi hagi obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el seu consentiment previ.
DRETS Accedir a les dades, rectificar-les i cancel·lar-les, així com altres drets especificats a la informació addicional
CONSERVACIÓ Les seves dades es mantindran als registres de tractament de la nostra titularitat mentre sigui necessària la seva conservació per acomplir la finalitat que va motivar la seva recollida, i durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.

 

UNIBAT, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals, i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), l’informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, de tipus tècnic i organitzatiu per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’empraran per a les finalitats següents:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;

– Trametre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció al butlletí;

– Respondre a les consultes i proporcionar informacions requerides per l’usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i productes contractats o subscrits per l’usuari;

– Utilitzar les seves dades per posar-se en contacte amb l’usuari, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, l’avís legal o la política de galetes.

– Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

– Les dades dels clients i proveïdors seran objecte de tractament, dintre de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte «Baja» a

info@unibat.org

D’acord amb la LSSICE, UNIBAT no fa ús de correu brossa (spam), per tant, no envia missatges comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les que s’han descrit, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment que vostè atorgui per dur a terme les finalitats abans descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. Art. 6, ap. 1, lletra a) RGPD.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. Art. 6, ap. 1, lletra b) RGPD. Això serà també aplicable per al processament de dades personals necessari per dur a terme mesures precontractuals.

Si el processament és necessari per salvaguardar un interès justificat de la nostra empresa o d’un tercer, i si els interessos i els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat no prevalen sobre l’interès abans esmentat, la base legal per a dit processament serà l’Art. 6, ap. 1, lletra f) RGPD.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades facilitades per l’usuari es poden comunicar (o s’hi permetrà l’accés) a:

Els nostres proveïdors com a encarregats del tractament: les dades personals es poden facilitar a proveïdors de serveis. El tractament de les dades personals es realitzarà en el marc del tractament per encàrrec, segons l’Art. 28 RGPD. Els proveïdors només tindran accés a la informació que sigui necessària per dur a terme l’activitat corresponent, i durant el temps mínim necessari.

Les administracions públiques, els organismes públics i les autoritats en els casos que preveu la llei.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació facilitada quedarà incorporada als sistemes d’informació d’UNIBAT. Acceptant les condicions, els termes i les polítiques, l’usuari dona el seu consentiment exprés perquè UNIBAT realitzi les activitats i accions següents, llevat que l’usuari indiqui una altra cosa:

  • L’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, els serveis, les promocions, la publicitat, les notícies, les ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes d’UNIBAT iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari, sempre que aquest hagi donat el seu consentiment exprés a l’enviament de dites comunicacions per via electrònica mitjançant la subscripció al butlletí.
  • La conservació de les dades durant els terminis que prevegin les disposicions aplicables.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels drets següents davant UNIBAT presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o bé enviant un missatge de correu electrònic a info@unibat.org, indicant a l’assumpte: «PROTECCIÓN DE DATOS, EJERCICIO DE DERECHOS», i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol altre mitjà anàleg per dret, tal com indica la llei.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat a no consentir que es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o a sol·licitar-ne el cessament.
  • Limitació del tractament: implica que es marquin les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest els pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi conseqüències o efectes significatius.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets puguin haver-se vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o fins quan exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o de limitació al tractament. Tanmateix, conservarem determinades dades personals identificatives i de tràfic durant el termini màxim de 2 anys en previsió que fossin requerides pels jutges i tribunals o bé per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè facilita informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat de les quals disposi el mitjà en qüestió.

 

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

– Les que els usuaris subministrin per mitjà dels diferents serveis oferts a la pàgina web.

– Les que s’incloguin als diferents formularis previstos a la pàgina web.

– Les dades recollides per mitjà de galetes (cookies) per a la millora de l’experiència de navegació tal com se n’informa a la política de galetes.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat de donar resposta a la sol·licitud concreta de què es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, la comuniqui immediatament per tal que la informació en tractament estigui actualitzada en tot moment i no contingui errors.

 

XARXES SOCIALS

L’informem que UNIBAT pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (o que realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’elles) de les pàgines oficials d’UNIBAT es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, les polítiques de privacitat i les normatives d’accés de la xarxa social que correspongui en cada cas, acceptades prèviament per l’usuari.

UNIBAT tractarà les seves dades per administrar de forma correcta la seva presència a la xarxa social, per informar-lo de les activitats, els productes i els serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que permetin les normatives de les xarxes socials.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional, o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o en tercers, i en general qualsevol mena de continguts que UNIBAT consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa i responsabilitat, la protecció de la dignitat humana, la protecció dels menors, la protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, UNIBAT es reserva la potestat de retirar del lloc web o de la xarxa social corporativa, sense avís previ, els continguts que consideri inapropiats.

Las comunicacions trameses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat d’UNIBAT, que podrà enviar-li informació que pugui ser del seu interès.

En tot cas, si vostè facilita informació personal a través de la xarxa social, UNIBAT quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma, de manera que l’usuari, en cas que les vulgui conèixer, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures de tipus tècnic i organitzatiu i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori i el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades.

De la mateixa manera, UNIBAT esmerçarà els millors esforços perquè la pàgina web no sigui atacada per virus informàtics. Tanmateix, ateses les constants evolució tecnològica i aparició de noves amenaces informàtiques, no pot garantir que la pàgina web no contingui virus informàtics. D’aquesta manera, és responsabilitat de l’usuari comptar amb tots els programes antivirus i tallafocs (firewalls) necessaris per evitar qualsevol tipus d’infecció per virus informàtics, sense que, en cap cas, se’n pugui derivar cap responsabilitat a UNIBAT.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués cap contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avisos d’actualitzacions i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total de les dades. No es comunicaran les dades a tercers, tret que hi hagi obligació legal.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió al web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre les propostes, experiències i opinions referents als productes i serveis de forma que puguin ser publicades a la pàgina web i per tant poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total de les dades. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

UNIBAT es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre UNIBAT amb els usuaris del seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles, a les quals se sotmeten expressament las parts, i la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús serà competència dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.