Aviso legal

Per donar compliment al que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació social:  Unión de Industrias de la Bateria, S.L. (d’ara endavant, UNIBAT)

Domicili social:  C/ Llull, 321-329, Edifici CINC, Oficina 318 – 08019 – Barcelona.

NIF:   B-65373151

Telèfon:  900201201

Adreça electrònica: info@unibat.org

Dades registrals:  Registre Mercantil de Barcelona al volum 42131, foli 88, full B 401030, inscripció 1ª.

 

1.- OBJECTE

UNIBAT (d’ara endavant, també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web www.unibat.org, amb el qual complim les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), i amb el qual informem tots els usuaris del lloc web pel que respecta a quines en són les condicions d’ús.

A través del web, UNIBAT facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts.

Tota persona que accedeix a aquest web n’assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, l’usuari). L’accés al web implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar aquest avis legal, sense que existeixi l’obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i serà suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.  

La prestació dels serveis del web per part d’UNIBAT té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Tanmateix, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no n’exigeix la subscripció prèvia o el registre dels usuaris. Tot i això, UNIBAT condiciona l’ús d’alguns dels serveis a l’emplenament previ del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma indicada expressament a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a UNIBAT permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del web.

L’usuari es compromet a fer servir el web d’acord amb la llei i amb aquest avís legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà de fer servir la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol enunciatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o d’imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a)        sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, a tractats internacionals i a altres normes vigents;

(b)        indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c)        indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per motiu de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d)        sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones;

(e)        perjudiqui de qualsevol manera la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f)        constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o de les informacions de qualsevol mena relatives als productes o als serveis oferts per tercers a través del web, ni de la informació continguda a pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços d’hipertext.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

UNIBAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin sorgir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i a aquestes condicions d’ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

 

4.- GALETES (COOKIES)

Pot ser que el lloc web del prestador utilitzi galetes o cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc.

Les cookies no s’utilitzaran en cap cas per recopilair informació de caràcter personal. Per a més informació, vegi la nostra Política de cookies.

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)  

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts i webs de tercers. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, UNIBAT no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que durà a terme la retirada immediata de qualsevol enllaç a continguts que poguessin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, i ho farà saber a les autoritats competents.

El prestador no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tanmateix, en compliment del que disposen els arts. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi pugui haver cap contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, li demanem que ho comuniqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implantació de les mesures de seguretat que disposen el reglament europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegi la nostra Política de privacitat.

 

7.- XARXES SOCIALS        

L’informem que UNIBAT pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin (fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials, o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’elles) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, les polítiques de privacitat i les normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió, acceptades prèviament per l’usuari. UNIBAT tractarà les seves dades per informar-lo de les activitats, els productes i els serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que permetin les normatives de les xarxes socials, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional, o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o en tercers, i en general qualsevol mena de continguts que UNIBAT consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa i responsabilitat, la protecció de la dignitat humana, la protecció dels menors, la protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, UNIBAT es reserva la potestat de retirar del lloc web o de la xarxa social corporativa, sense avís previ, els continguts que consideri no apropiats.

 

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

UNIBAT és una marca registrada. Tots els altres noms, les marques o els productes de companyies i institucions esmentats al web són marques registrades dels seus propietaris respectius.

El lloc web, inclosos, a títol enunciatiu i no limitatiu, la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els textos, les fotografies i els gràfics, són propietat del prestador o bé, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del autor.

Els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens al prestador que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que en pogués sorgir al respecte. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’ells.

Queda prohibit tot recurs tecnològic o tècnic, pel qual un tercer o els usuaris es poguessin beneficiar, amb lucre o sense, dels continguts, les formes, els índexs i qualsevol altra expressió formal que formi part del web. En particular, queda prohibida qualsevol alteració del web que pugui afectar el seu contingut actual, com ara els enllaços, els hiperenllaços, l’emmarcament (framing) o similars. En cas que persones diferents del seu titular legítim en faci un ús indegut sense el consentiment exprés i inequívoc per part de dit titular podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i comunitari.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, sense que la menció o l’aparició al lloc web impliqui l’existència de drets o de cap responsabilitat del prestador sobre ells, ni tampoc el suport, el patrocini o la recomanació de dit prestador.

Pot realitzar qualsevol tipus d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol dels continguts del lloc web, per mitjà del correu electrònic indicat més amunt.

 

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o les qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats desenvolupades a dit web, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament las parts, i la resolució de tots els conflictes relacionats amb el seu ús o que se’n derivin serà competència dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.